WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Uncategorised

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu, Plac Wojska Polskiego 11, 42-470 Siewierz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu.

Data publikacji strony internetowej: 12.09.2008.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.01.2015.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
- z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie: nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang, nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
- z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,
- pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,
- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
- mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 25.02.2021

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.02.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefon +48 32 67 41646

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olga Wykusz

Opis procedury wnioskowo - skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, MGBP w Siewierzu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MGBP w Siewierzu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie do podmiotu publicznego na adres:

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu

Plac Wojska Polskiego 11

42-470 Siewierz

lub za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza znajduje się w budynku przy Placu Wojska Polskiego 11 w Siewierzu.

1. Naprzeciwko budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe. Jedno miejsce parkingowe znajduje się przy schodach wejściowych do biblioteki.

2. Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

3. Przy budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

4. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. 

5. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli bibliotekarz. W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail.

6. W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

8. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, ani innych systemów wspomagających słyszenie. Nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niewidomych lub słabowidzących.

9. Budynek nie jest wyposażony w windę.

10. Na zewnątrz budynku przed schodami do biblioteki usytuowany jest dzwonek pozwalający osobie niepełnosprawnej przywołać bibliotekarza w celu obsługi.

 

Filia Biblioteczna nr 1 w Brudzowicach

Filia biblioteczna nr 1 w Brudzowicach znajduje się w remizie OSP przy ulicy Głównej 16 w Brudzowicach.

1. Przy budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe.

2. Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

3. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

4. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

5. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli bibliotekarz. W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail.

6. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

8. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, ani innych systemów wspomagających słyszenie. Nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

9. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Filia Biblioteczna nr 2 w Żelisławicach

Filia biblioteczna nr 2 w Żelisławicach znajduje się w Remizie OSP przy ulicy Piastów 42 w Żelisławicach.

1. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.

2. Przy budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

3. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. 

4. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli bibliotekarz. W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail.

5. W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

7. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, ani innych systemów wspomagających słyszenie. Nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

8. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Filia Biblioteczna nr 3 w Wojkowicach Kościelnych

Filia biblioteczna nr 3 w Wojkowicach Kościelnych znajduje się przy ulicy Dąbrowskiej 2 w Wojkowicach Kościelnych.

1. Przy budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe.

2. Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

3. Przy budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

4. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. 

5. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli bibliotekarz. W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail.

6. W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

8. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, ani innych systemów wspomagających słyszenie. Nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

9. Budynek nie jest wyposażony w windę.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Raport z stanie dostępności pdf

Działalność MGBP w Siewierzu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu  i ochronie kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

- wytwarzanie materiałów informacyjnych,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia do domów oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

- prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,

- współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami, towarzystwami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i regionalnych mieszkańców Gminy Siewierz,

- podejmowaniu różnorodnych działań mających na celu promocję czytelnictwa, w oparciu o potrzeby, zainteresowania i pasje dzieci, młodzieży czytelników dorosłych i osób niepełnosprawnych,

- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, której celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz edukacja literacka i regionalna. Zadanie to jest realizowane poprzez przygotowywanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych o różnorodnej tematyce, konkursów literackich, czytelniczych i plastycznych, warsztatów, cyklicznych zajęć literacko-plastycznych, wykładów, wystaw, pogadanek, spotkań autorskich i spotkań w ramach głośnego czytania oraz przedstawień dla najmłodszych czytelników.

 

  

 


Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

2003 r.
Grant w wysokości 1500,00 zł
zakupiono 114 woluminów

2004 r.
Grant w wysokości 3500,00 zł
zakupiono 173 woluminy

2005 r.
Grant w wysokości 9300,00 zł
zakupiono 591 woluminów

2006 r.
Grant w wysokości 10500,00 zł
zakupiono 644 woluminy

2007 r.
Grant w wysokości 10080,00 zł
zakupiono 508 woluminów

2008 r.
Grant w wysokości 9900,00 zł
zakupiono 442 woluminy

2009 r.
Grant w wysokości 3600,00 zł
zakupiono 196 woluminów

2010 r.
Grant w wysokości 3600,00 zł
zakupiono 170 woluminów

2011 r.
Grant w wysokości 6200,00 zł
zakupiono 304 woluminy

2012 r.
Grant w wysokości 8300,00 zł
zakupiono 440 woluminów

2013 r.
Grant w wysokości 8100,00 zł
zakupiono 411 woluminów

2014 r.
Grant w wysokości 7600,00 zł
zakupiono 404 woluminy

2015 r.
Grant w wysokości 10440,00 zł
zakupiono 480 woluminów

2016 r.
Grant w wysokości 11500,00 zł
zakupiono 537 woluminów

2017 r.
Grant w wysokości 11400,00 zł
zakupiono 544 woluminy

2018 r.
Grant w wysokości 12000,00 zł
zakupiono 532 woluminy

2019 r.
Grant w wysokości 25700,00 zł
zakupiono 1070 woluminów

2020 r.
Grant w wysokości 8750,00 zł
zakupiono 370 woluminów

{jumi [/swf/reklama.js]}

      Cała Polska Czyta Dzieciom 

     

    

    

     

 

   

Odsłon artykułów:
1537819

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.