WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

„Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość”
M. Gorman

80 – lecie Siewierskiej Książnicy

     8 października kilkanaście dni od zakończenia niezwykle ważnego wydarzenia jakim był Kongres Kultury Województwa Śląskiego,
siewierska biblioteka  miała zaszczyt zaprosić znamienitych Gości na swoje skromne, bibliotekarskie, rocznicowe święto.
Jubileusz został przygotowany w oparciu o projekt „Kulturalno – historyczne świętowanie w siewierskiej książnicy” złożony  do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.Uroczyście obchodzony Jubileusz był okazją do wspomnień, refleksji
i podsumowania dokonań siewierskiej książnicy tym bardziej,
że zgromadził wielu znamienitych Gości.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycił Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Pan Tomasz Sadłoń,
Radni Miasta i Gminy Siewierz, Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, Sołtysi, Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Zastępca Dyrektora Biblioteki Śląskiej do spraw Bibliotek Samorządowych Pani Maria Gutowska, Instruktor Biblioteki Śląskiej Pani Lidia Przybylska, byli i obecni Dyrektorzy Bibliotek powiatu będzińskiego
i zawierciańskiego, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z Gminy Siewierz,
Pres Banku Spółdzielczego w Siewierzu Stanisława Pentak, przedstawicielka Biura Senatora Zbigniewa Meresa, wieloletnia dyrektor siewierskiej biblioteki Pani Lidia Zaręba, emerytowani pracownicy biblioteki, ludzie pióra, poeci, twórcy siewierscy, regionaliści, uczestnicy różnorodnych spotkań w bibliotece, rodzina patrona biblioteki Leona Korusiewicza, stali, wierni czytelnicy, mieszkańcy Siewierza.
   Dyrektor biblioteki Magdalena Szlachta złożyła serdeczne podziękowanie wszystkim Tym, z którymi biblioteka ma zaszczyt i przyjemność współpracować, podkreślając, że dzięki wspólnemu wysiłkowi siewierska książnica mogła zaistnieć nie tylko lokalnie, ale również w powiecie
i w województwie.
   Ten wspaniały Jubileusz nie był tylko okazją do podkreślenia roli biblioteki w życiu kulturalnym miasta i gminy Siewierz ale przede wszystkim do uhonorowania oraz wyrażenia szacunku i uznania wszystkim Tym, którzy przyczynili się do jej powstania i rozwoju.


    Słowa wielkiego uznania i szacunku zostały skierowane do kolejnych Dyrektorów biblioteki Pani Stanisławy Mizerskiej  i Pani Lidii Zaręby, które przez wiele lat z ogromnym trudem i zaangażowaniem dbały
o bibliotekę, jej funkcjonalność, ofertę, zbiory w tym pieczołowicie gromadziły zbiory Severiana, które są dumą siewierskiej książnicy.
Dyrektor biblioteki podziękowała wszystkim Pracownikom za godną
i służebną pracę z książką i Czytelnikiem oraz pracę w księgowości
i obsłudze, za dbałość o rozwój placówek bibliotecznych i nieoceniony wkład w rozwój intelektualny mieszkańców ziemi siewierskiej.
W dowód podziękowania na ręce Pani Lidii Zręby złożono bukiet kwiatów
a wszyscy Pracownicy otrzymali pamiątkowe upominki.
   Serdeczne podziękowania zostały także przekazane Władzom Miasta
i Gminy Siewierz za przychylność, wspieranie inicjatyw podejmowanych przez bibliotekę, środki finansowe, bez których rozwój biblioteki i jej placówek filialnych nie byłby możliwy, a oferta biblioteki i zbiory nie były tak bogate.
   Wyrazy wdzięczności i wielkie podziękowania złożono Dyrektorowi Biblioteki Śląskiej Panu Janowi Malickiemu, Zastępcy Dyrektora Biblioteki Śląskiej do spraw bibliotek samorządowych Pani Marii Gutowskiej, Instruktorowi Biblioteki Śląskiej Pani Lidii Przybylskiej i wszystkim Instruktorom Biblioteki Śląskiej za okazywaną pomoc, życzliwość, wspaniałą współpracę między innymi w ramach Programu Rozwoju Bibliotek oraz za cenne wskazówki merytoryczne.
    Serdeczne podziękowania za wspaniałą współpracę z biblioteką, wspieranie inicjatyw, ofiarowaną pomoc i czynny udział
w przedsięwzięciach podejmowanych przez bibliotekę  przekazano Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Siewierz Pani Barbarze Bochenek, Radnym Rady Miasta i Gminy Siewierz, Sołtysom, Dyrektorom bibliotek powiatu będzińskiego i zawierciańskiego, Prezesowi Banku Spółdzielczego w Siewierzu Pani Stanisławie Pentak, Dyrektorom wszystkich typów szkól
i przedszkoli, Nauczycielom i Uczniom, Dyrektorom i Kierownikom jednostek gminnych, Sąsiadom biblioteki, Czytelnikom,  Regionalistom, Ludziom Pióra, Pracownikom biblioteki i Ich Rodzinom, wszystkim, którzy okazują placówce swoją przychylność i życzliwość…
    Specjalne podziękowanie otrzymał regionalista – badacz dziejów Siewierza i ziemi siewierskiej - Pan Edward Sołtysik za trud
i zaangażowanie w przygotowaniu publikacji „Zarys dziejów Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu”.  
Książka ukazuje historię biblioteki, jej współczesność, współpracę
z szeregiem instytucji w różnych zakresach działalności bibliotecznej.
   
    W bogatej historii Siewierza i ziemi siewierskiej biblioteka zawsze odgrywała ważną rolę.  Była jedną z pierwszych struktur i od początku swojego istnienia starała się zaspokajać różnorodne potrzeby czytelnicze
i edukacyjne mieszkańców.
Dokumenty świadczące o jej historii znajdują się w Państwowym Archiwum w Katowicach.  

     Biblioteka od zawsze pełniła ważną funkcję kulturotwórczą.
Organizowała różnorodne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym
i edukacyjnym. Nowe cele działalności biblioteki uwzględniają zmiany technologiczne i mentalne, przy jednoczesnym zachowaniu tego co było zawsze jej  obowiązkiem, gromadzenie zbiorów, przechowywanie, opracowanie, udostępnianie i informacja o zbiorach.  
Jest placówką nowoczesną, skomputeryzowaną przyciąga zbiorami tradycyjnymi i multimedialnymi. Ma do zaoferowania wiele interesujących propozycji i to zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych.
Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu placówek wyposażonych w cenne, uzupełniane o nowości rynku wydawniczego zbiory, upowszechnianie kultury czytelniczej obejmuje swym zasięgiem liczne grono Czytelników.
O skali oddziaływania świadczą dane, które obrazują wysoki poziom czytelnictwa.
Jak wiadomo biblioteki są instytucjami o charakterze usługowym.
Coraz częściej stają się miejscem pracy, nauki, relaksu, odpoczynku.
Każda placówka jest skierowana na potrzeby użytkownika.
Siewierska biblioteka zaprasza w swe gościnne progi 6 razy w tygodniu.
      Centrala wraz z placówkami filialnymi zawsze starała się szybko
i efektywnie reagować na potrzeby czytelników. Dotyczy to zakupów nowości książkowych i prasy, godzin otwarcia placówek, sposobów
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Siewierska książnica jest placówką systematycznie dostosowującą się
do zmieniających się potrzeb i technologii, a więc ciągle żywą i tak samo potrzebną w budowie społeczeństwa informacyjnego, kreowaniu postaw, rozwijaniu pasji, kształtowaniu gustów i zainteresowań czytelniczych, zaspokajaniu potrzeb intelektualnych.
Jest placówką koncentrującą się na Użytkowniku i jego potrzebach przyjazną dla Czytelnika.
Szczególną opieką biblioteka od zawsze otaczała najmłodszych Czytelników. To dla nich odbywały się i odbywają spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne, pasowania na czytelnika, przedstawienia, lekcje biblioteczne o różnorodnej tematyce, a wszystko po to aby od najmłodszych lat zachęcać je do korzystania z zasobów biblioteki
i czerpania radości z kontaktu z książką.

 Niezwykle ważną częścią jubileuszowego spotkania były wystąpienia Gości.
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś w swoim przemówieniu podkreślił rolę biblioteki w życiu mieszkańców Miasta
i Gminy Siewierz. Dziękował jej twórcom, kolejnym dyrektorom
i pracownikom, eksponując niezwykle ważną pracę bibliotekarza i jego wkład w rozwój intelektualny mieszkańców, podkreślał wagę książki
w życiu każdego człowieka.  W ramach podziękowania za trud
i wysiłek byłych i obecnych dyrektorów i pracowników na rzecz siewierskiej biblioteki i jej placówek filialnych, na ręce dyrektora Burmistrz złożył list gratulacyjny i kwiaty oraz przekazał życzenia i list gratulacyjny
od I Wojewody Śląskiego Stanisława Dąbrowy.
  Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na starania siewierskiej książnicy, dbałość
o dobór gromadzonego księgozbioru, bogatą ofertę biblioteki, zasługi pracowników w upowszechnianiu czytelnictwa i inicjowaniu wielu interesujących akcji promujących kulturę i książkę wśród lokalnej społeczności, a władzom miasta serdecznie podziękował za wspieranie biblioteki we wszystkich aspektach jej działalności.

  Dopełnieniem informacji o działalności siewierskiej książnicy była prezentacja multimedialna prezentująca najważniejsze wydarzenia z życia biblioteki, współpracę z szeregiem instytucji i osób w różnych zakresach działalności bibliotecznej oraz wystawa obrazująca „siewierskie rarytasy”, działalność promocyjną książki i czytelnictwa na przestrzeni lat, a także bogatą działalność centrali i placówek filialnych na rzecz dzieci i młodzieży.

  W dalszej części na ręce dyrektora zostały wręczane pisemne życzenia
podziękowania i gratulacje, kwiaty, prezenty dla biblioteki. Głos zabrała między innymi Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Pani Bożena Staszewska, Dyrektor ZS w Brudzowicach Pan Janusz Stelmach, przedstawicielka Biura Senatora Pana Zbigniewa Meresa Paulina Jeziorowska, Pracownicy biblioteki. Nie obyło się bez pięknych, wzruszających słów o książce i roli jaką pełni w życiu każdego z nas, a także o pracy bibliotekarza na rzecz Czytelnika.
Specjalnie na tę okazję Pani Jolanta Nowak – Wojdas zaprezentowała wiersz swojego autorstwa pt: Rozważania o książce.

ROZWAŻANIA O KSIĄŻCE

Wita nas kartek szelestem
Gdziekolwiek jesteś
W domu w czytelni w tramwaju
Na zimowisku w grudniu czy w maju
Pod dachem w podróży na łonie przyrody
Gdy jesień blisko lub gdyś całkiem młody
Czy jesteś zdrowy zmartwiony czy chory
Dla niej dobre wszystkie pory
Zaprosi niemym wołaniem na ucztowanie
Bo niesie z sobą co tylko zechcesz na zawołanie
Może nasyć wiedzą niepojętą
Może od codzienności czynić wielkie święto
Może unosić myślami w przestworza
Może uczuć ciepłych wzniecić pożar
Może zabierać w podróż do nadziei
Może pomóc dobro od zła oddzielić
Może zabawiać i humorem tryskać
Może sercu znękanemu dać spokoju przystań
Może dawać przestrogi i mądrze pouczać
Przypominać wspominać odsłaniać odsmucać
Może blaskiem otoczyć wyprawy w nieznane
Wrażliwości empatii otwierać nam bramy
Może różne obrazy malować słowami
I pejzaże dalekie odkrywać barwami
Może ganić i łajać gdy taka potrzeba
Może mocno poruszyć i przychylić nieba
Może stawiać na nogi i dać ukojenie
W zależności od tego jakie przeznaczenie
Wiele może książka niech szelestem wita
Zastanawia oburza poucza lub pyta
Wskaże drogę zagrozi w dzień zwykły w niedzielę
Ważne że jest sprawdzonym wiernym przyjacielem
Takim co to nie krzyczy nie narzuca radzi
W deszczu na niepogodę jest i się nie wadzi
I potrafi nas wesprzeć łzę w oku zakręcić
A czasem nas zatraci w sobie bez pamięci
Niech nas wita szelestem książka jak najdłużej
W dobie wielkiej techniki i kosmicznej burzy
Niech pozwala cieszyć oko serce duszę
Bez nakazów spontanicznie bez wszelkich wymuszeń
Bo ten tylko odczuje czym książka naprawdę
Kto kart szelest poczuje i odkryje tę prawdę


Dyrekcji i Pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu Jubileuszu z najlepszymi życzeniami
Jolanta Nowak-Wojdas

  W ramach podziękowania za uczestnictwo w spotkaniu jubileuszowym pracownicy biblioteki zaprosili Gości na wspaniały występ artystów śląskiej sceny operetkowej. W zaczarowany świat operetki wprowadzili wszystkich  Ewa Mierzyńska, Andrzej Smogór i Grażyna Griner.
Program „Operetki czar” wzbudził ogromny podziw i uznanie.

Na zakończenie uroczystości zaproszono Gości na symboliczny poczęstunek.

Nie zapomniano także o Patronie Biblioteki Leonie Korusiewiczu
oraz o bibliotekarzach, których nie ma już wśród nas. Na Ich grobach złożono kwiaty i zapalono znicze.

Pozostaje mieć nadzieję, że przed siewierską książnicą kolejne piękne dziesięciolecia, w czasie których zarówno ciekawych książek,
jak i wydarzeń nie zabraknie.
Mam nadzieję, że biblioteka zawsze będzie ważnym punktem na mapie kulturalnej Gminy.

Z serdecznym  podziękowaniem
za okazywaną instytucji życzliwość
w imieniu Pracowników i swoim
Magdalena Szlachta
Dyrektor MGBP

LISTYGRATULACYJNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij aby pobrać prezentację w formacie ppsx - spakowany do formatu zip

Rozmiar pliku 63 MB