WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu bierze udział w ogólnopolskiej kampanii #NieZostawiamCzytelnika, której pomysłodawcą i koordynatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Kampania adresowana jest do bibliotek wszystkich typów i dofinansowana została ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem ogólnopolskiej kampanii #NieZostawiamCzytelnika jest przede wszystkim promowanie wdrażania rozwiązań technologicznych ułatwiających wszystkim grupom odbiorców dostęp online do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem  czytelników o szczególnych potrzebach. Według statystyk w Polsce żyje ok. 3 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami. Poszerzenie oferty bibliotek o działania online skierowane do tej grupy osób jest więc przedsięwzięciem o ogromnym znaczeniu społecznym.

W niniejszej kampanii ważne jest zwiększenie oferty bibliotek dla osób z niepełnosprawnościami, także w kontekście wywiązywania się bibliotek z wymogów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Celem długofalowym kampanii będzie znajomość narzędzi i rozwiązań, które bibliotekarze będą mogli wykorzystać w swoich działaniach także po zakończeniu realizacji projektu.

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia to:

- popularyzacja czytelnictwa wśród różnych grup (w tym osób z niepełnosprawnościami) za pomocą form realizowanych online,

- zwiększenie dostępu do wydarzeń literackich osób ze szczególnymi potrzebami,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami,

- upowszechnienie rozwiązań pomagających tworzyć ofertę skierowaną do osób o różnych potrzebach,

- rozwój kompetencji bibliotekarzy w tworzeniu oferty angażującej w działania czytelników z niepełnosprawnościami,

- wzrost wrażliwości i świadomości na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami w środowisku bibliotecznym.