Godło POLSKI

Obowiązek informacyjny:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator, dane kontaktowe

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu, reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą na placu Wojska Polskiego 11, 42-470 Siewierz, kontakt:

1)      osobiście lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      telefonicznie: 32 674 16 16

3)      pisemnie: adres siedziby Administratora.

Inspektor Ochrony Danych

W Bibliotece został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi zapisanie do Biblioteki i korzystania z jej usług.

Dane będą przetwarzane przez Bibliotekę w celach:

1)      wypełnienia obowiązków prawnych (art.6, ust. 1, lit. c RODO) - w szczególności zadań wynikających z:

a.       Ustawy o bibliotekach;

b.      Ustawa o statystyce publicznej;

c.       Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

d.      Ustawy o finansach publicznych

2)      promocji działalności kulturalnej Biblioteki (art. 6, ust. 1, lit. a RODO), na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

3)      powiadamiania o terminach zwrotu, możliwości odbioru oraz prowadzenia korespondencji dotyczącej materiałów bibliotecznych, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6, ust. 1, lit. a RODO).

4)      powiadamiania o organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich oraz przekazywania informacji o działalności kulturalnej Biblioteki, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6, ust. 1, lit. a RODO).

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres:

·         dla danych przetwarzanych w celu prowadzenia działalnośći Biblioteki (udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk) – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony;

·         dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia;

·         dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych;

·         dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania;

dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do momentu wycofania tej zgody, bądź ustania celu.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom sprawującym nadzór i bezpieczeństwo nad systemem bibliotecznym.

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Biblioteka mają prawo do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3)      żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4)      żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Biblioteka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Centrala


42-470 Siewierz Plac Wojska Polskiego 11

Dyrekcja, Księgowość:

tel./fax.: 326741616

Księgozbiór, Obsługa czytelników:

tel.: 326741646 

e-mail: siewierz@mgbps.pl

Filia nr 1 w Brudzowicach


42-470 Siewierz (Brudzowice),
Centrum Kulturalno – Edukacyjne
ul. Szkolna 2
Tel.: 326741834

e-mail: brudzowice@mgbps.pl

Filia nr 2 Żelisławicach


42-470 Siewierz (Żelisławice),
Remiza OSP, ul. Piastów 32
Tel.: 326743251

e-mail: zelislawice@mgbps.pl

Filia nr 3 w Wojkowicach Kościelnych


42-510 Wojkowice Kościelne,
ul. Dąbrowska 2
Tel.:326742658

e-mail: wk@mgbps.pl

Menu Główne