WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu bierze udział w projekcie „Cyfrowi eksperci w Podregionie Sosnowieckim”. Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest szkolenie pracowników MGBP w Siewierzu z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w dziedzinie dziennikarstwa online. Efektem końcowym będą warsztaty dziennikarskie z użyciem sprzętu projektowego, do których zostaną zaproszone dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Siewierz.

Ponadto w projekcie założono doposażenie każdej instytucji w sprzęt teleinformatyczny, a także materiały niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych.


MGBP w Siewierzu